ΜΕΙΩΣΕΙΣ ΜΙΣΘΩΝ ΣΤΙΣ ΕΝΟΠΛΕΣ ΔΥΝΑΜΕΙΣ ΚΑΙ ΣΤΑ ΣΩΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Δικηγόρος παρ’ Αρείω Πάγω (ΑΜΔΣΘ 7077)

Αντισυνταγματικότητα των διατάξεων του Ν. 4093/2012 που αφορούν τις μειώσεις των μισθών των εν ενεργεία και τις συντάξεις των εν αποστρατεία Στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων Ασφαλείας.

Αναφορικά με τη αντισυνταγματικότητα των διατάξεων του νόμου 4093/2012 έχουν εκδοθεί και δημοσιευτεί  οι υπ’ αρ. 2192/2014 έως και 2196/2014 αποφάσεις της Ολομέλειας του Συμβουλίου Επικρατείας με τις οποίες κρίνονται αντισυνταγματικές εκείνες οι διατάξεις του Ν. 4093/2012 με τις οποίες επιβλήθηκαν οι μειώσεις στους μισθούς των εν ενεργεία και τις συντάξεις των εν αποστρατεία Στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων Ασφαλείας. Μάλιστα, έχουν εκδοθεί και σχετικά Πρακτικά από το Συμβούλιο Συμμόρφωσης της Ολομέλειας του Συμβουλίου της Επικρατείας, τα οποία αναγνωρίζουν την παρανομία που τελεί το Ελληνικό Δημόσιο να μην αποκαθιστά πλήρως και να μην επαναφέρει τους μισθούς των στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων Ασφαλείας στο καθεστώς πριν την 01-08-2012. Το Ελληνικό Δημόσιο βέβαια εξέδωσε τον Νόμο 4307/2014 με τον οποίο χορηγήθηκε μόνο το 50% των μειώσεων που τελέστηκαν με το Ν. 4093/2012, χωρίς να γίνεται οιαδήποτε αναφορά για την καταβολή του υπόλοιπου 50%.

Πριν την ψήφιση του άνω Νόμου, η Ολομέλεια του Ελεγκτικού Συνέδριου, ενεργώντας στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων της, εξέδωσε σχετική γνωμοδότηση σύμφωνα με την οποία, κρίνονταν αντισυνταγματικές οι σχετικές διατάξεις που προβλέπουν την άνω μείωση των μισθών και των συντάξεων. Συγκεκριμένα, έκρινε ότι «…..στην περίπτωση που προβλέπεται με άλλο νομοσχέδιο η μείωση των αποδοχών οποιαδήποτε κατηγορίας λειτουργών και υπαλλήλων υπάρχει ο κίνδυνος οι συνταξιούχοι των κατηγοριών αυτών να υποστούν διπλή μείωση λόγω αναπροσαρμογής των συντάξεών τους και αυτοτελή μείωση με βάση το προς γνωμοδότηση νομοσχέδιο και συνεπώς πρέπει να διευκρινισθεί ότι μία μείωση είναι επιτρεπτή, άλλως θίγεται η αρχή της ισότητας και της αναλογικότητας» (βλ. τα Πρακτικά της 3ης Συνεδρίασης της 30-10-12 και της 4ης Συνεδρίασης της 31-10-2012). Κινούμενο στα πλαίσια αυτά το Ελεγκτικό Συνέδριο σε επίπεδο Τμημάτων αναμένεται να εκδώσει λίαν συντόμως αποφάσεις που αφορούν πολιτικούς και στρατιωτικούς συνταξιούχους και με τις οποίες κρίνονται αντισυνταγματικές οι συγκεκριμένες μειώσεις.

Συνεπώς, τόσο το ΣτΕ με τις αποφάσεις του όσο και το Ελεγκτικό Συνέδριο (με την γνωμοδότησή του και τις αναμενόμενες αποφάσεις του) ουσιαστικά ακυρώνουν τις μειώσεις σε μισθούς και συντάξεις που έχουν επιβληθεί με το Ν. 4093/2012. Μάλιστα, το Ελληνικό Δημόσιο θα πρέπει να επαναφέρει τους μισθούς και τις συντάξεις στο ύψος που αυτές ήταν πριν την 01-08-2012, καθώς πρέπει να συμμορφωθεί πλήρως στο διατακτικό των αποφάσεων του ΣτΕ. Όμως, παρά τις όποιες διαβεβαιώσεις, από τα αρμόδια όργανα του Ελληνικού Δημοσίου, δεν έχει τελεστεί μέχρι σήμερα ολοκληρωτική επαναφορά των μισθών και των συντάξεων, όπως αυτοί ίσχυαν κατά το προ της 01-08-2012 διάστημα.

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ: Το ανωτέρω κείμενο απευθύνεται κυρίως σε πολίτες και όχι μόνο σε νομικούς. Για το λόγο αυτό και για την ουσιαστικότερη κατανόησή του οι πληροφορίες που αναρτώνται είναι γενικές και απλουστευμένες καθώς στοχεύουν στην ενημέρωση των μη νομικών και όχι στη συνεισφορά σε επιστημονικό επίπεδο.