• ακάλυπτη επιταγή
  • μη καταβολή ΦΠΑ
  • μη καταβολή ασφαλιστικών εισφορών (ΟΑΕΕ, ΙΚΑ κλπ)
  • μη καταβολή χρεών προς δημόσιο
  • μη καταβολή εργοδοτικών εισφορών
  • ναρκωτικά
  • εμπρησμός
  • παραβίασης κανόνων της οικοδομικής άδειας (αυθαίρετες κατασκευές και κτίσματα)
  • αγορανομικά αδικήματα (αλλοιωμένα προϊόντα κλπ)