• ζητήματα αδικοπραξιών –ατύχημα
  • ευθύνη παραγωγού
  • χρηματική ικανοποίηση από ηθική βλάβη/ψυχική οδύνη (αυτοκινητιστικά και εργατικά ατυχήματα, ιατρική ευθύνη, ρύπανση περιβάλλοντος κλπ)
  • αποζημιώσεις από προσβολή προσωπικότητας
  • αποζημιώσεις από παραλείψεις ενεργειών