• άσκηση προσφυγών κάθε είδους διαφοράς ουσίας
  • αιτήσεις ακύρωσης στις ακυρωτικές διαδικασίες
  • αιτήσεις αναστολής  των επαχθών αποτελεσμάτων των εκτελεστών διοικητικών πράξεων (πρόστιμα, διοικητικές κυρώσεις κ.λ.π.)
  • άσκηση ενδίκων βοηθημάτων
  • αγωγές για απαιτήσεις κατά Ελληνικού Δημοσίου , ΟΤΑ και οποιουδήποτε κρατικού φορέα ή ΝΠΔΔ από οποιαδήποτε αιτία ή (συμβατή ή υπαλληλική ) έννομη σχέση.
  • αγωγές για αποζημιώσεις από παράνομες πράξεις ή παραλείψεις των οργάνων του Δημοσίου (κατά την άσκηση της δημόσια εξουσίας τους)
  • προσφυγές κατά πράξεων καταλογισμού της διοίκησης κατά υπαλλήλων (διαδικασία Ελεγκτικού Συνεδρίου)
  • φορολογικές προσφυγές κατά πράξεων της διοίκησης επιβολής προστίμων (Φ.Π.Α., εισόδημα, κληρονομιές κλπ.)