• προσκυρώσεις
  • πράξεις εφαρμογής /αναλογισμού
  • καθορισμός τιμής μονάδας αποζημίωσης
  • αναγνώριση δικαιούχων αποζημίωσης
  • πολεοδομικό δίκαιο (ρυμοτομία- χωροταξία)