Αποδοχή και αποποίηση κληρονομιάς από ανήλικο

Οι ανήλικοι, οι οποίοι συγκαταλέγονται είτε στους ανίκανους είτε στους περιορισμένα ικανούς για δικαιοπραξία, όταν αποδέχονται κληρονομία θεωρείται εκ του νόμου ότι αποδέχονται πάντα με το ευεργέτημα της απογραφής, χωρίς να απαιτείται η τήρηση τύπου (Α. 1902 παρ. 2 ΑΚ). Αφού γίνουν απεριορίστως ικανοί προς δικαιοπραξία, με την ενηλικίωση τους δηλαδή και μέσα σε ένα έτος οφείλουν να συντάξουν απογραφή, ακολουθώντας την διαδικασία που αναφέρθηκε ανωτέρω στην αποδοχή με απογραφή ( από το συνδυασμό των άρθρων 1903 και 1912 ΑΚ). 

Αντίθετα, αρμόδιοι να προχωρήσουν σε αποποίηση για λογαριασμό του ανηλίκου είναι οι γονείς του, οι οποίοι ασκούν τη γονική μέριμνα και κατ’ επέκταση είναι υπεύθυνοι για την διοίκηση της περιουσίας του τέκνου και την εκπροσώπησή του σε κάθε δικαιοπραξία ή δίκη που αφορά το πρόσωπο ή την περιουσία του. Πρακτικά, κατατίθεται μια αίτηση προς το αρμόδιο Ειρηνοδικείο με την οποία οι γονείς ζητούν την άδεια του δικαστηρίου, προκειμένου να αποποιηθούν για λογαριασμό του τέκνου, εφόσον επί παραδείγματι η κληρονομία έχει μεγάλο παθητικό που ξεπερνάει το ενεργητικό της και η ενδεχόμενη αποδοχή θα έβλαπτε τα συμφέροντα του τέκνου, η οποία δικάζεται με την διαδικασία της Εκούσιας Δικαιοδοσίας. Η κατάθεση της ανωτέρω αίτησης οδηγεί σε αναστολή της προθεσμίας της αποποίησης, η οποία συνεχίζει ξανά με την έκδοση της δικαστικής απόφασης. Είναι υποχρεωτικό στην περίπτωση αυτή, όπως και στις λοιπές περιπτώσεις που εμπλέκονται πρόσωπα τα οποία πρέπει να αποποιηθούν σταδιακά, να έχει αποποιηθεί πρώτα ο γονέας που καλείται στην προηγούμενη τάξη, προκειμένου να έχει επαχθεί στη συνέχεια η κληρονομία στα ανήλικα ή στον ανίκανο για δικαιοπραξία κληρονόμο. 

Ελένη Σατραζάνη
Δικηγόρος Θεσσαλονίκης
τηλ. 6982425982
email: elesatrazani@gmail.com