• δημόσια έργα (διαφορές που προκύπτουν από την εκτέλεση και λειτουργία αυτών )
  • παραχώρηση δημοσίων έργων
  • κρατικές ενισχύσεις
  • δημόσιες επενδύσεις
  • νομική υποστήριξη για υλοποίηση επιχειρησιακών προγραμμάτων
  • δημόσιες συμβάσεις (προσυμβατικός έλεγχος Ελεγκτικού Συνεδρίου επί των συμβάσεων μεγάλης αξίας)