ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΟ

Με τις διατάξεις του άρθρου 207 παρ. 7 και 16 Ν. 4512/2018 καθιερώθηκε στη χώρα μας το σύστημα των ηλεκτρονικών πλειστηριασμών κινητών και ακινήτων, αποκλειστικά μέσω της πλατφόρμας διενέργειας ηλεκτρονικών πλειστηριασμών ( www.eauction.gr ). Η καθιέρωση της ηλεκτρονικής πλέον διαδικασίας, από τις 21-02-2018 και εντεύθεν, εγγυάται την ανεμπόδιστη συμμετοχή των ενδιαφερομένων, με αποτέλεσμα την αύξηση των πιθανοτήτων επίτευξης του μεγαλύτερου δυνατού πλειστηριάσματος. Παράλληλα, το σημαντικότερο εμπόδιο των φυσικών πλειστηριασμών, ήτοι η δόλια παρακώλυση των πλειοδοτών, δεν συναντάται πια στους ηλεκτρονικούς πλειστηριασμούς, ακριβώς επειδή η διαδικασία είναι απρόσωπη. Οι ρυθμίσεις του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, τόσο για τον πλειστηριασμό των κινητών όσο και των ακινήτων είναι κατά βάση όμοιες ( άρθρα 959 επ. και 998 επ. ΚΠολΔ). Με τη χρήση της υπηρεσίας διενέργειας ηλεκτρονικών πλειστηριασμών κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο μπορεί να συμμετάσχει σε ηλεκτρονικούς πλειστηριασμούς από όπου κι αν βρίσκεται, χωρίς τη φυσική του παρουσία, απλά με τη χρήση του ηλεκτρονικού του υπολογιστή. Οι υποψήφιοι πλειοδότες υποβάλλουν ηλεκτρονικά, μέσω της ιστοσελίδας, αίτηση εγγραφής, παρέχοντας τις απαραίτητες πληροφορίες (ονοματεπώνυμο, όνομα πατρός, ΑΦΜ, διεύθυνση κατοικίας, αριθμό τηλεφώνου, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και κωδικό αριθμό πλειστηριασμού στον οποίον ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν) και, αποδεχόμενοι πλήρως και ανεπιφύλακτα τους «Όρους και Προϋποθέσεις» χρήσης των συστημάτων και των προσωπικών δεδομένων ταυτοποιούνται στα οικεία συστήματα. Η κατοχή ΑΦΜ είναι απαραίτητη για την εγγραφή στο σύστημα.

Ειδικότερα: α.) Φυσικά πρόσωπα ή οι νόμιμοι εκπρόσωποι νομικών προσώπων που διαθέτουν ελληνικό ΑΦΜ ταυτοποιούνται μέσω των διαπιστευτηρίων τους που τηρούνται στο TAXISNnet, β.) Φυσικά πρόσωπα πολίτες κρατών- μελών ή νόμιμοι εκπρόσωποι νομικών προσώπων της Ευρωπαϊκής Ένωσης αιτούνται την εγγραφή τους συμπληρώνοντας τον αριθμό ταυτότητας ΦΠΑ ( VAT Identification Number ) και ταυτοποιούνται με χρήση διαπιστευτηρίων που κατέχουν από τα αντίστοιχα συστήματα των κρατών τους, γ.) Φυσικά πρόσωπα πολίτες τρίτων κρατών υποβάλλουν ηλεκτρονικά μέσω της ιστοσελίδας αίτηση εγγραφής και ταυτοποιούνται καταχωρίζοντας στο σύστημα αρχείο σε μορφή pdf που περιέχει σαρωμένο αντίγραφο δελτίου ταυτότητας ή διαβατηρίου σε ισχύ, με επίσημη μετάφραση στην ελληνική και υπεύθυνη δήλωση σε μορφή αρχείου pdf ψηφιακά υπογεγραμμένη με επίσημη μετάφραση στην ελληνική περί της ορθότητας και εγκυρότητας των υποβαλλόμενων στοιχείων, δ.) Οι νόμιμοι εκπρόσωποι (και πολίτες τρίτων κρατών) νομικών προσώπων υποβάλλουν ηλεκτρονικά μέσω της οικείας ιστοσελίδας αίτηση εγγραφής και ταυτοποιούνται καταχωρίζοντας στο σύστημα το έγγραφο παροχής πληρεξουσιότητας με επίσημη μετάφραση στην ελληνική και υπεύθυνη δήλωση σε μορφή αρχείου pdf ψηφιακά υπογεγραμμένη με επίσημη μετάφραση στην ελληνική είτε ένορκη βεβαίωση ή πιστοποιητικό σε μορφή αρχείου pdf με επίσημη μετάφραση στην ελληνική, στα οποία δηλώνεται και με τα οποία αποδεικνύεται η εγγραφή τους σε επαγγελματικό ή εμπορικό μητρώο (άρθρο 7 Υπουργικής Απόφασης Αριθμ. 41756 οικ./2017 ΦΕΚ 1884/Β/30-05-2017 για τη διενέργεια πλειστηριασμού με τη χρήση ηλεκτρονικών μέσων).

Για τη συμμετοχή οποιουδήποτε πλειοδότη στον ηλεκτρονικό πλειστηριασμό απαραίτητη είναι η καταβολή σε ακατάσχετο λογαριασμό που θα υποδειχθεί από τη συμβολαιογράφο του πλειστηριασμού ποσού 30% επί της πρώτης τιμής, δύο εργάσιμες ημέρες πριν από την ημέρα του πλειστηριασμού. Αν τελικά το ακίνητο δεν κατακυρωθεί στον πλειοδότη, το ποσό του 30% επιστρέφει αυτούσιο σε αυτόν.  Μετά την ταυτοποίησή τους και  την εγγραφή τους στο σύστημα, οι πλειοδότες μπορούν να υποβάλλουν τις πλειοδοτικές προσφορές τους. Στην ιστοσελίδα των ηλεκτρονικών πλειστηριασμών τίθενται επίσης με μία απλή αναζήτηση τα στοιχεία των επικείμενων πλειστηριασμών (όπως π.χ. τα στοιχεία του οφειλέτη, του επισπεύδοντος δανειστή, του είδους του ακινήτου και η τιμή της πρώτης προσφοράς) καθώς και ο μοναδικός κωδικός του πλειστηριασμού, ώστε να διευκολύνεται η διαδικασία τέλεσής του. Ως υπάλληλος του ηλεκτρονικού πλειστηριασμού διορίζεται συμβολαιογράφος της περιφέρειας του τόπου όπου θα γίνει η κατάσχεση (άρθρο 927 ΚΠολΔ). Σε αντίθεση με το φυσικό πλειστηριασμό που διενεργούταν μόνο ημέρα εργάσιμη Τετάρτη, ο ηλεκτρονικός πλειστηριασμός μπορεί να διενεργηθεί εργάσιμη ημέρα Τετάρτη ή Πέμπτη ή Παρασκευή από τις 10:00 έως τις 14:00 ή από τις 14:00 έως τις 18:00 ( άρθρα 959 § 8 εδ. α’ και 998 παρ. 1 εδ. γ ΚΠολΔ ). Σε περίπτωση δε υποβολής προσφοράς κατά το τελευταίο λεπτό του ηλεκτρονικού πλειστηριασμού, ήτοι από ώρα 13:59:00 έως 13:59:59 ή από ώρα 17:59:00 έως 17:59:59 δίνεται αυτόματη παράταση πέντε (5) λεπτών ( άρθρο 959 § 8 εδ. β’ ΚΠολΔ ). Με την τήρηση των ως άνω διατυπώσεων προδικασίας και κύριας διαδικασίας του ηλεκτρονικού πλειστηριασμού, επιτυγχάνεται πλέον ο διττός στόχος της αποτελεσματικότερης διεξαγωγής και επιτυχέστερης έκβασής του ηλεκτρονικού πλειστηριασμού, τηρουμένων των αρχών της δημοσιότητας και της διαφάνειας της διαδικασίας.

Βασδάρη Μυρτώ- Δόμνα

Δικηγόρος