• διαταγές πληρωμής από επιταγές, συναλλαγματικές, για μισθωτικές διαφορές (μισθώματα, απόδοση μισθίου, φθορές στο μίσθιο, κοινόχρηστα, ποινικές ρήτρες, διατροφές, αμοιβές κλπ.)
  • εξασφάλιση πιστώσεων –προσημειώσεις – υποθήκες
  • κατασχέσεις κινητών και ακινήτων
  • κατασχέσεις εις χείρας τρίτου
  • πλειστηριασμοί
  • προσωπική κράτηση
  • καταδολίευση δανειστών