• σύνταξη , μελέτη  και τροποποίηση ατομικών συμβάσεων εργασίας ορισμένου και αορίστου χρόνου – συμβάσεων παροχής έργου – συμβάσεων παροχής ανεξαρτήτων υπηρεσιών
  • διαδικασία λύσης και καταγγελίας συμβάσεων εργασίας, καταχρηστική απόλυση, διαθεσιμότητα
  • ενημέρωση επί θεμάτων μισθού, εργασιακών δικαιωμάτων, αδειών, επιδομάτων, απόλυσης, παράλληλης απασχόλησης, ίσης μεταχείρισης, εκ περιτροπής εργασία και μερική απασχόληση
  • αγωγές εργατικού δίκαιου, αξιώσεις εργασιακών αποζημιώσεων
  • εργατικό ατύχημα (αποζημίωση για ηθική βλάβη ή για ψυχική οδύνη)
  • εταιρεία προσωρινής απασχόλησης (Ε.Π.Α.)
  • Πτώχευση εργοδότη
  • Αλλοδαποί μισθωτοί – Ανήλικη μισθωτοί
  • αγωγές ομαδικές κατά ν.π.ι.δ.και ν.π.δ.δ. για διεκδίκηση εργατικών διαφορών