• ίδρυση εταιριών εμπορικών και προσωπικών
  • ίδρυση υποκαταστημάτων ξένων εταιριών στην Ελλάδα
  • παροχή πλήρους νομικής υποστήριξης σε διαφορές μεταξύ εταίρων και μετόχων αλλά και εναντίον εταίρων (σύνταξη πρακτικών γενικών συνελεύσεων, διοικητικών συμβουλίων και σχετικών εγγράφων εταιρικής πρακτικής )
  • εξαγορές –συγχωνεύσεις- συνενώσεις
  • πτωχευτική διαδικασία-άρθρο 99 του Πτωχευτικού Κώδικα
  • διεθνείς μεταφορές (CMR)
  • κοινοπραξίες