• διαπραγμάτευση -σύνταξη  ιδιωτικών συμφωνητικών μισθώσεων (επαγγελματικών και κατοικίας)
  • εξώδικη όχληση για παράδοση μισθίου και καταβολής μισθωμάτων-κοινοχρήστων δαπανών
  • διαδικασία έκδοσης διαταγών απόδοσης μισθίου και πληρωμής μισθωμάτων
  • αγωγή αποβολής από το μίσθιο (έξωση) – καταγγελία της μίσθωσης
  • δικαστική διεκδίκηση μείωσης ή αναπροσαρμογής μισθώματος
  • αποζημίωση χρήσης
  • αποζημίωση από φθορές στο μίσθιο
  • αγωγές ιδιοκατοίκησης –ιδιόχρησης