• εξωδικαστικός συμβιβασμός με Τράπεζες και οφειλέτες
  • άμυνα εναντίον αξιώσεων από τιμολόγια –επιταγές κλπ (ανακοπή κατά διαταγής  πληρωμής , ασφαλιστικά μέτρα, αναστολή εκτέλεσης, προσωρινή διαταγή κ.λ.π.)
  • αναστολές πλειστηριασμού και διωκτικών μέτρων
  • ανακοπές και αντιρρήσεις κατά πράξεων εκτελέσεως
  • διόρθωση προγράμματος πλειστηριασμού
  • υπαγωγή στη διαδικασία του Νόμου για τα υπερχρεωμένα νοικοκυριά
  • Διαμεσολάβηση – Δικαστικός Συμβιβασμός