• συμβάσεις αγοραπωλησίας (ειδικά θέματα πωλήσεων κινητών)
  • συμβάσεις δανείου και άλλες πιστωτικές συμβάσεις
  • συμβάσεις πρακτορείας
  • χρησιδάνειο , δωρεές
  • ευθύνη κατά τις διαπραγματεύσεις
  • ελαττωματική σύμβαση πώλησης
  • αθέτηση συμβατικών υποχρεώσεων-κατάπτωση ποινικών ρητρών
  • αδικαιολόγητος πλουτισμός
  • σύνταξη καταστατικών σύστασης- τροποποίησης-λύσης σωματείων και συλλόγων
  • ίδρυση αστικών μη κερδοσκοπικών εταιριών