• Διαμόρφωση – έλεγχος  τραπεζικών και δανειακών συμβάσεων
  • θέματα ανατοκισμού ή πανωτοκίων
  • καταχρηστικοί όροι τραπεζικών συμβάσεων
  • αλληλόχρεος λογαριασμός
  • εξασφάλιση πιστώσεων
  • ακάλυπτη επιταγή
  • απλήρωτη συναλλαγματική
  • τιμολόγια