• πλαστογραφία
  • υπεξαγωγή εγγράφων
  • ψευδορκία
  • ψευδής ανώμοτη κατάθεση
  • ψευδής καταμήνυση
  • δωροδοκία
  • κατάχρηση εξουσίας
  • παράβαση καθήκοντος