• Αιτήσεις για χορήγησης σύνταξης σε όλα τα ασφαλιστικά ταμεία
  • Διεκπεραίωση διαδικασιών για τη χορήγηση της σύνταξης
  • Υπολογισμός και καταμέτρηση Ενσήμων
  • Ενστάσεις ενώπιον των διοικητικών επιτροπών των ταμείων
  • Ενστάσεις κατά πράξεων καταλογισμού Γενικού Λογιστηρίου ενώπιον του Ελεγκτικού Συνεδρίου
  • Προσβολή συνταξιοδοτικών πράξεων ενώπιον του Ελεγκτικού Συνεδρίου
  • Διεκδίκηση αναδρομικών συντάξεων, επιδομάτων κλπ