Καταγγελία Μίσθωσης

Μίσθωση πράγματος κατά το άρθρο 574 ΑΚ είναι η σύμβαση με την οποία ο ένας συμβαλλόμενος ( ο εκμισθωτής) αναλαμβάνει την υποχρέωση να παραχωρήσει στον άλλον συμβαλλόμενο ( τον μισθωτή) τη χρήση ορισμένου πράγματος στη συμφωνηθείσα διάρκεια της μίσθωσης (ορισμένου ή αορίστου χρόνου) και ο τελευταίος αναλαμβάνει την υποχρέωση  να καταβάλλει στον αντισυμβαλλόμενό του ως αντάλλαγμα  το συμφωνημένο  τίμημα (μίσθωμα). Όπως ορίζεται στο άρθρο 595 ΑΚ το μίσθωμα καταβάλλεται στις συμφωνημένες άλλως στις συνηθισμένες προθεσμίες.

Απόρροια της εντονότατης οικονομικής κρίσης, αποτελεί το γεγονός ότι  πολλές είναι πλέον οι περιπτώσεις μισθωτών, οι οποίοι εγκαταλείπουν το μίσθιο χωρίς να προβούν σε καταβολή των οφειλομένων μισθωμάτων, έχοντας μάλιστα αφήσει ανεξόφλητους λογαριασμούς κοινοχρήστων, κοινής ωφέλειας, ενώ συχνά έχουν προβεί και σε κακή χρήση του μισθίου, προκαλώντας του εκτεταμένες υλικές ζημίες. Η εξέλιξη αυτών των μισθωτικών σχέσεων (ενοικίασης) δεν  είναι ομαλή και μπορεί να καταστεί προβληματική, ειδικά όταν ο μισθωτής παραμένει στην οικία και δεν καταβάλλει τα συμφωνημένα οφειλόμενα μισθώματα (ενοίκια). Σε περίπτωση μη ορθής εκπληρώσεως της μισθωτικής συμβάσεως εκ μέρους του μισθωτή (ενοικιαστή), ο νόμος δίνει στον εκμισθωτή (ιδιοκτήτη) το δικαίωμα να καταγγείλει τη σύμβαση και να διεκδικήσει αποζημίωση. Ο εκμισθωτής λοιπόν δύναται να προχωρήσει σε καταγγελία της μίσθωσης σύμφωνα με τον Αστικό Κώδικα (597 ΑΚ).

Η καταγγελία της ανωτέρω περίπτωσης δύναται να λάβει χώρα, τόσο με εξώδικη δήλωση όσο  και με την αγωγή που ασκείται για την απόδοση του μισθίου, με ταυτόχρονο αίτημα καταβολής των καθυστερουμένων μισθωμάτων. Τα αποτελέσματα της καταγγελίας επέρχονται μετά την πάροδο ενός μηνός από την επίδοση είτε του εξωδίκου, είτε της αγωγής, για μισθώσεις με διάρκεια ενός έτους ή περισσότερο και δέκα ημερών στις άλλες περιπτώσεις. Πριν την πάροδο της ανωτέρω προθεσμίας της καταγγελίας, δηλαδή πριν την πάροδο του ενός μηνός, η σύμβαση μίσθωσης είναι ενεργή, παράγει τα έννομα αποτελέσματά της και  ως εκ τούτου ο μισθωτής οφείλει μισθώματα. Μετά ο μισθωτής για όσο χρόνο παρακρατεί το μίσθιο μετά τη λήξη της μίσθωσης, οφείλει ως αποζημίωση χρήσης  το συμφωνημένο μίσθωμα, χωρίς αυτό να αποκλείει το δικαίωμα του εκμισθωτή να αα απαιτήσει και άλλη περαιτέρω ζημία. Με βάση το άρθρο ΑΚ 597 για την καταγγελία της μίσθωσης απαιτείται:

 

  1. Έγκυρη Σύμβαση Μισθώσεως

2.Καθυστέρηση καταβολής του μισθώματος εκ μέρους του μισθωτή

3.Υπερημερία ή δυστροπία του μισθωτή ως προς την πληρωμή του μισθώματος, για την επέλευση της οποίας απαιτείται είτε η προγενέστερη συμφωνία πληρωμής του σε ορισμένη ημέρα και η παρέλευση αυτής είτε η όχληση του μισθωτή από τον εκμισθωτή.

  1. Παραχώρηση της χρήσης του μισθίου εκ μέρους του εκμισθωτή
  2. Κατοχή του μισθίου εκ μέρους του μισθωτή
  3. Καταγγελία της μίσθωσης μέσω εξωδίκου ή αγωγής.

 

NΕΟΦΥΤΙΔΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ

Δικηγόρος Θεσσαλονίκης (ΑΜΔΣΘ 12506)

Κιν: 6936344184

e-mail:neofitidou.dimi@gmail.com