Entries by vgerakis

Αποζημιώσεις Πρακτόρων κατά της Ο.Π.Α.Π. Α.Ε.

Ενημερώνουμε τους ιδιοκτήτες πρακτορείων ΟΠΑΠ, που δεν υπέγραψαν τη σύμβαση που προτάθηκε από την Ο.Π.Α.Π. Α.Ε. το  Μάρτιο του 2017, ότι το δικηγορικό μας γραφείο σε συνεργασία με το δικηγορικό γραφείο Αθηνών  Φ. Κρεμμύδας – Φ. Δωρής και Συνεργάτες και το δικηγορικό γραφείο Αθηνών Αθανάσιος Κοντογεώργης και Συνεργάτες έχει αναλάβει την κατάθεση ομαδικών αγωγών με […]

Αποζημίωση λόγω καθυστέρησης δίκης

Ενημερώνουμε τους προσφεύγοντες στο Ελεγκτικό Συνέδριο και σε κάθε άλλο διοικητικό ή ποινικό ή πολιτικό δικαστήριο ότι μπορούν να αποζημιωθούν λόγω καθυστέρησης δίκης δυνάμει του Ν. 4239/2014. Για τις προϋποθέσεις υπαγωγής και περαιτέρω ενημέρωση επικοινωνήστε μαζί μας.

Ο ΘΕΣΜΟΣ ΤΗΣ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ

Βασίλειος Δ. Χριστομάνος Δικήγορος παρ’ Αρείω Πάγω (ΑΜΔΣΘ 7305) Διαπιστευμένος Διαμεσολαβητής (379/0713) Ο Ρ Ι Σ Μ Ο Σ  : Η διαμεσολάβηση είναι η διαδικασία κατά την οποία τα μέρη, με τη βοήθεια ενός ανεξάρτητου τρίτου προσώπου, του διαμεσολαβητή, προσδιορίζουν τις επιμέρους πτυχές της διαφοράς τους, ερευνούν τις εναλλακτικές λύσεις για την επίλυσή τους και […]

ΜΕΙΩΣΕΙΣ ΜΙΣΘΩΝ ΣΤΙΣ ΕΝΟΠΛΕΣ ΔΥΝΑΜΕΙΣ ΚΑΙ ΣΤΑ ΣΩΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Αναστάσιος Κ. Μαλισάγκος  Δικηγόρος παρ’ Αρείω Πάγω (ΑΜΔΣΘ 7077) Αντισυνταγματικότητα των διατάξεων του Ν. 4093/2012 που αφορούν τις μειώσεις των μισθών των εν ενεργεία και τις συντάξεις των εν αποστρατεία Στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων Ασφαλείας. Αναφορικά με τη αντισυνταγματικότητα των διατάξεων του νόμου 4093/2012 έχουν εκδοθεί και δημοσιευτεί  οι υπ’ αρ. 2192/2014 […]

ΚΑΤΑΧΡΗΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

Βασίλειος Δ. Χριστομάνος Δικήγορος παρ’ Αρείω Πάγω (ΑΜΔΣΘ 7305) Διαπιστευμένος Διαμεσολαβητής (379/0713)   Καταγγελία που γίνεται από ταπεινά αίτια H καταγγελία της σύμβασης εργασίας από τον εργοδότη είναι άκυρη και καταχρηστική καί όταν υπαγορεύεται από ταπεινά ελατήρια, που δεν εξυπηρετούν το σκοπό του δικαιώματος, όπως συμβαίνει στις περιπτώσεις που η καταγγελία οφείλεται σε κακότητα, εμπάθεια, […]

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ (Ε.Π.Α.)

Βασίλειος Δ. Χριστομάνος Δικήγορος παρ’ Αρείω Πάγω (ΑΜΔΣΘ 7305) Διαπιστευμένος Διαμεσολαβητής (379/0713) Επιχείρηση Προσωρινής Απασχόλησης (Ε.Π.Α.) είναι το φυσικό ή νομικό πρόσωπο το οποίο έχει ως αντικείμενο δραστηριότητάς του τον δανεισμό προσωπικού του σε άλλον εργοδότη (έμμεσο εργοδότη) με την μορφή προσωρινής απασχόλησης. Η ισχύουσα σήμερα νομοθεσία για τις επιχειρήσεις προσωρινής απασχόλησης είναι ο Ν. […]

ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΑΠΟ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Βασίλειος Δ. Χριστομάνος Δικήγορος παρ’ Αρείω Πάγω (ΑΜΔΣΘ 7305) Διαπιστευμένος Διαμεσολαβητής (379/0713) Σημαντική κάμψη της αρχής της ελευθερίας των συμβάσεων (361 ΑΚ) αποτελεί η υποχρέωση για σύναψη σύμβασης ασφαλίσεως αστικής ευθύνης από αυτοκινητικά ατυχήματα. Ο Ν. 489/1976 επιβάλλει τέτοια υποχρέωση στον κύριο ή κάτοχο αυτοκινήτου το οποίο τίθεται σε κυκλοφορία, του αφήνει όμως ελεύθερο να […]

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΜΕΣΙΤΙΚΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ

Βασίλειος Δ. Χριστομάνος Δικήγορος παρ’ Αρείω Πάγω (ΑΜΔΣΘ 7305) Διαπιστευμένος Διαμεσολαβητής (379/0713) ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ : Με το Ν. 4072/2012 (και τις τροποποιήσεις του Ν. 4093/2012) τίθεται το ρυθμιστικό πλαίσιο άσκησης της μεσιτικής δραστηριότητας ενώ για όσα θέματα δεν ρυθμίζονται από αυτόν εξακολουθούν να εφαρμόζονται οι διατάξεις του Αστικού Κώδικα περί μεσιτείας. Καθοριστικός είναι βεβαίως για το […]

ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗ ΤΩΝ ΠΟΙΝΩΝ

Βασίλειος Δ. Χριστομάνος Δικήγορος παρ’ Αρείω Πάγω (ΑΜΔΣΘ 7305) Διαπιστευμένος Διαμεσολαβητής (379/0713)             Ο καθορισμός συνολικής ποινής (συγχώνευση) προϋποθέτει ύπαρξη κατά του αυτού προσώπου περισσότερων της μιας καταδικαστικών αποφάσεων. Σύμφωνα με τη νομολογία του ΑΠ (Ολομ. ΑΠ 4/2005) δεν απαιτείται οι καταδικαστικές αποφάσεις να είναι αμετάκλητες, παρότι η γραμματική διατύπωση του άρθρου 551 παρ. 1 […]

ΣΥΜΦΩΝΟ ΣΥΜΒΙΩΣΗΣ

Βασίλειος Δ. Χριστομάνος Δικήγορος παρ’ Αρείω Πάγω (ΑΜΔΣΘ 7305) Διαπιστευμένος Διαμεσολαβητής (379/0713)             Ο Νόμος 4356/22-12-2015 (ΦΕΚ Α 181/24-12-2015) ρυθμίζει σήμερα το σύμφωνο συμβίωσης στην ελληνική έννομη τάξη. Το σύμφωνο συμβίωσης εισήχθη για πρώτη φορά στο ελληνικό Οικογενειακό Δίκαιο με τον Ν. 3719/2008. Σκοπός του Ν. 3719/2008 ήταν να ρυθμίσει ορισμένα μόνο ζητήματα της εκτός […]